3باور که قانون جذب برای شما نتیجه بدهد.

سه باور که قانون جذب برای شما نتیجه بدهد:

وقتی به چیزی فکر می کنی ، چه آن چیز را بخواهی و چه نخواهی ، همین فکر کردن وهمین تمرکزکردن روی آن چیز باعث می شود که بلافاصله در بخشی از کائنات آن چیز واقعی شود!

این یعنی ما انسانها در درونمان از یک قابلیتی برخورداریم به نام قدرت تبدیل فکر و نیت به اشیا و اتفاقای حقیقی و واقعی و فیزیکی!

مراحل قانون جذب عبارت است از:

درخواست

پاسخ

دریافت

 

 مرحله درخواست،  خواستن و طلب کردن است که لزوما احتیاجی ندارد که بر زبان جاری بشود که در اختیار ماست و چه آگاهانه و چه به صورت ناآگاهانه، توسط خودمان انجام می شود و در اختیار ماست.

 

پاسخ:  به محض درخواست، کائنات به لطف و دستور پروردگار آن را به اجابت می رسانند.

همانطور که خداوند در سوره بقره آیه186 فرمود:

. وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادى عَنّى فَاِنّى قَریبٌ اُجیبُ دَعْوَه الدّاعِ اِذا دَعانِ فَلْیَسْتَجیبُوا لى وَلْیُؤْمِنُوا بى لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ.

ترجمه

و چون بندگانم درباره من از تو بپرسند،  من بسیار نزدیكم، [و] دعاى، دعاكننده [و درخواست کننده ]را – آنگاه كه مرا بخواند – پاسخ خواهم داد؛ پس بر آنان است كه دعوت مرا گردن نهند و به من ایمان آورند؛ باشد كه راه یابند.

 

و هنگام درخواست، ما اصلا ّ نباید نگران چگونگی تحقق آن و هزینه و زمان و شیوه و روش به واقعیت پیوستن خواسته خود باشیم.

نظام کائنات طوری طراحی شده است که به محض طلب چیزی از سوی ما آن را واقعی و محقق کند.

این قسمت در اختیار ما نیست و همه چیز آن را باید به کائنات واگذار کرد.

وظیفه ما فقط این است که بدانیم چنین اتفاقی حتما می افتد که حتی اگر قبول نداشته باشیم ھم این اتفاق به خودی خود می افتد چرا که در خلقت ما انسان ھا این قابلیت به صورت ذاتی وجود دارد.

دریافت: واما این قسمت تفاوت اصلی ونهایی را در زندگی اشخاص رقم میزندو فرق بین افرادی که به خواسته های خود می رسند و به آنها افراد موفق گفته می شود و آدم ھای شکست خورده را مشخص می کند. در واقع ما باید در عملی شدن و واقعی بودن دو قانون قبلی کمترین شک و تردیدی نداشته باشیم.چرا که کمترین شک و دودلی باعث می شود که بلافاصله درخواست جدیدی به کائنات ارسال شود و طلب و درخواست قبلی را ضعیف یا خنثی کند و از بین ببرد.

ھر چه  میزان شک و تردید ما نسبت به اجرایی بودن و درست بودن دو قسمت اول و دوم بیشتر باشد زمان دیدن خواسته و آرزو برای ما کمتر است.

 

برای اینکه قانون جذب توسط تمام اجزای وجود ما به طور کامل پذیرفته شود و ما به این علم برسیم (استاد قانون جذب شویم) که آنچه درخواست می کنیم، و به محض اینکه خواسته ای داشتیم، وقوع آن را باور داشته باشیم و به آن برسیم، باید قبل از آن این سه باور مهم را بدون هیچ تردیدی، داشته باشیم وبپذیریم.

باوراول، قبول این نکته است که ما موجودات فقط فیزیکی و مادی نیستیم. بلکه برعکس موجوداتی کاملا متافیزیکی و غیر مادی ھستیم که این شکل و شمایل و ھیبت فیزیکی ما ادامه و امتداد بخش متافیزیک و ماوراء الطبیعه وجود ماست.و جنبه روحانی وجود ما بسیار قوی تر وگسترده تر از جنبه فیزیکی و جسمانی وجود ماست و همه قدرت انسان هم در این باور هست.

یعنی مثل کوه یخی که بخش اعظم آن داخل آب قرار دارد و فقط بخش کوچکی از آن از آب بیرون زده و قابل رویت است ما ھم باید با تمام وجود این موضوع را قبول داشته باشیم که مثل کوه یخ بخش اعظم ھستی و وجود ما در فضای ماورالطبیعه و متافیزیک است و این بدن و جسم فیزیکی مادر دنیا فقط بخش کوچکی از آن است که در این دنیا و در این فضای زمان ومکان برای مدت محدودی آشکار شده است.

نکته مھم این است که بپذیریم ما از بخش متافیزیک خود جدا نشده ایم و به آن کاملا وصل ھستیم و ھمانطوری که درخت از ریشه آب می خورد انسان از باطن و نیتی که دارد.

باید بپذیریم که ریشه ھای وجودی ما ھمین الان در دنیای متافیزیک قرار دارد. اگر می خواھیم قانون جذب را بفھمیم و درک کنیم و به کار ببریم، قبول کردن این مورد ضروری است. در غیر اینصورت یعنی اگر وجود بخش متافیزیکی خود را منکر شویم قانون جذب به ھیچ وجه دیگر برایمان قابل فھم نخواھد بود ودر نتیجه ھرگز نخواھیم توانست از امکانات آن بھره مند شویم.

باور دوم، برای نتیجه گرفتن از قانون جذب این است که باید بپذیریم جهان سراسر ارتعاش و فرکانس است.

ارتعاش

اگر خوب دقت کنیم می بینیم که  قبول ارتعاشی بودن و به زبان ساده تر نظریه موجی بودن کل ھستی آنقدرھا ھم دور از باور نیست. ھمه آنھایی که فیزیک دبیرستان را گذرانده اند خوب می دانند که صدایی که می شنویم از جنس ارتعاش و نوسان مادی است و قدرت بینایی ما به واسطه تابش و انعکاس امواج  نوری است و حتی  حس چشایی و بویایی و لامسه ما ھم امواج عصبی و الکتریکی ھستند که در بدن ما گسترش می یابند و به واسطه مغز امکان تفسیر و معناسازی این امواج را برای ما فراھم می سازند.

.  واما باور سوم، اینکه ما به مبدا هستی و خود درونی وصل هستیم بنابراین با این راهنمای درونی،فراتر از حواس پنج گانه،متوجه می شویم که در مسیر رسیدن به خواسته هایمان قرار داریم یا خیر.

ما به  کمک آن راهنمای درونی، می توانیم بفھمیم چقدر با ھستی و کائنات ھم ارتعاش ھستیم.

یعنی ھمانطوری که وقتی پوست دستمان با یک فلز داغ تماس پیدا می کند و می فھمیم که نباید نزدیک شویم ، به طور مشابه ھر وقت با راهنمای درونی خودمان فھمیدیم که حالتمان خوب و مثبت نیست، مثلا افسرده و ناراحت و خشمگین و ناامید و …. ھستیم بلافاصله باید درک کنیم که دروازه انتقال ارتعاش ما به سمت کائنات بسته شده است.

یعنی اگر می خواھیم ببینیم ارتعاشی که الان در وجودمان حاکم است با ارتعاشات ھمیشه خیر و مثبت کائنات ھم فرکانس است کافی است به این راهنمای درونی یا دلمان مراجعه  کنیم.

اگر نگران و دلسرد و ناامید بودیم باید بدانیم مشکلی وجود دارد. اما اگر دل آرام و  شاد و دل آسوده بودیم باید بدانیم که تمام دریچه ھای مابین ما و کائنات باز ھستند و جریان حیاتی ھستی و لطف و فیض خالق کائنات در درون وجود ما در گردش است و در نتیجه ھر چه نیت و درخواست کنیم، به زودی و به سرعت، اجابتش را می توانیم به عینه و با تمام وجود خودمان ببینیم.

الا بذکرﷲ تطمئن القلوب :

ھمانا با یاد خدا دل ھا آرام می شود.

حالا با پذیرش این سه باور  بیائید قانون جذب را به شکلی جدید تر و قابل فھم تر بیان کنیم.

قانون جذب می گوید:” ھر فکری که در ذھن ما تولید می شود یک ارتعاش تولید می کند. این ارتعاش اگر به مدت کافی در ذھن حفظ شود دامنه اش آنقدر زیاد می شود که می تواند از مرز آستانه قابل قبولی عبور کند و توسط کائنات جدی قلمداد شود.

 کائنات بلافاصله مشابه این ارتعاش را تولید می کند و چون در کائنات ھر ارتعاش معادل یک واقعیت است در نتیجه چیزی فیزیکی در ھستی برای این ارتعاش بلافاصله ایجاد می شود.

در این مرحله فکر ما که ماھیتی ذھنی و غیر مادی دارد به یک واقعیت تبدیل شده است.

حال باید این فکر یا درخواست واقعی شده مقابل ما ظاھر شود تا ما بتوانیم واقعی شده آن را به چشم ببینیم و از داشتن و حضور درکنار آن لذت ببریم.

اینجاست که باید به کائنات فرصت دھیم آن واقعیت را با یک تاخیر زمانی به ما برساند .

در تمام این مدت ما باید ارتعاش یکدست و یکپارچه و خالص خود را به صورت فکر و نیتی ثابت و ماندگار در وجود خود حفظ کنیم و حتی لحظه ای اجازه ندھیم فکری متضاد و مخالف با آن در وجود ما شکل بگیرد. چرا که به محض اینکه یک فکر مخالف وارد ذھن ما شد فورا ارتعاش مربوط به خود را تولید و ارسال می کند و به کائنات دستور جدیدی می دھد که چه  بسا با دستور قبلی کاملا متضاد باشد.

 

در قانون جذب به شدت روی این نکته تکیه  می شود که ما چیزی به نام دفع ارتعاش نداریم.

یعنی در قانون جذب چیزی به نام “نه” و علامت نفی نداریم. به محض اینکه سمت نگاه دل ما متوجه چیزی شد و آن چیز توانست توجه و دقت ما را به خود جذب کند، حتی اگر آن چیز مورد علاقه و خواست ما ھم نباشد ، اما بلافاصله در وجود ما ارتعاش مربوط به آن تولید و به کائنات ارسال می شود.

مثلا وقتی بگوئیم:”من ثروت و راحتی و رفاه می خواھم!” ارتعاش مربوط به فراھم ساختن شرایط ثروتمندی و توانگری برای ما در کائنات شکل می گیرد .اما اگر بگوئیم: “من فقر وبدھی را دوست ندارم! و اصلا ّ نمی خواھم دچارورشکستگی و کسر پول شوم!” با وجودی که گمان می کنیم مشغول “نه گفتن”ھستیم اما در حقیقت با توجه کردن به موضوع فقروبدھی و ورشکستگی و نداری باعث می شویم که این چیزھایی که اصلا ّ مورد علاقه ما نیستند در کانون توجه ما قرار بگیرند و ارتعاش مربوط به خود را از طریق وجود ما به سمت کائنات ارسال کنند.

اگر خوب توجه کنید، می بینید که معمولا افراد  ندانسته با دیدن صحنه های منفی و نامناسب ، در واقع مشغول وارکردن این منفی ھا به زندگی خودشان ھستند و اگر ھشیار باشیم و ندای درونی دلمان گوش دھیم و بر قلبمان مھر نخورده باشد ، بلافاصله از حالت درونی نامناسب و مضطرب و پریشانمان باید فوری متوجه شویم که داریم مسیر اشتباه را طی می کنیم و توجه خود را به سمت نامناسب ھا چرخانده ایم.

البته  ملاک و مھم نیت درونی ماست(ضمیرناخودآگاه و توجه درونی) نه چیزی که بر زبان می آوریم و این نکته مھم که ارتعاشات درونی ما به سمت کائنات فقط بر اساس چیزی که توجه و دقت خودمان را  به سمت آن برده ایم، ایجاد می شوند.

نکته بسیار مھم و در عین حال سودمندی  وجود دارد که به کمک آن می توانیم با جابجایی آگاھانه وعمدی توجه دل و فکر و ذھن و روحمان به سمت چیزھایی که می خواھیم ، در زندگی خود چیزھایی خلق کنیم و محیطی بسازیم که باعث لذت و آرامش و شادی باطنی خود و اطرافیانمان شود.

اینکه قانون جذب بر اساس ارتعاش تولیدی در اعماق وجود ما(ناخودآگاه) کار می کند و کاری به شکل و شیوه تولید این ارتعاش ندارد واین برای ما به عنوان “خالق زندگی خودمان” یک خبر فوق العاده خوب است.

بر اساس این خاصیت ما می توانیم ارتعاش مورد نظر خودمان را از طریق تجسم و تصویر سازی ذھنی تولید کنیم و به جای اینکه خودمان را در شرایط واقعی قرار دھیم با تجسم شرایط دلخواه خودمان و شناور شدن کامل در آن شرایط تجسمی در درون خودمان امواج مربوط به آن شرایط را ایجاد کنیم و در نتیجه نقشه دقیق و کامل چیزھایی که می خواھیم را از طریق ارتعاشات یکدست و خالص و بدون وجود ناخالصی ھای تجربیات واقعی به کائنات منتقل کنیم.

ھمچنین ما می توانیم  از تکنیک وانمود کردن خودمان را در فعالیت ھایی درگیر کنیم که با انجام رفتارھایی خاص بدنمان قبول کند که در حال تجربه شرایط خاص و مورد علاقه خود است و به این صورت ارتعاشاتی یکدست و یکپارچه و خالص و پایدار را به سمت کائنات ارسال کنیم .

 

بنابراین برای رسیدن به خواسته ها و رویاها و آرزوهایتان،  شما شروع میکنیدو با شناخت طرح الهی خودتان، به سمت خواسته های خودتان حرکت می کنید (درخواست می کنید،اقدام می کنید) و در این راه جهان با قانون جذب، به شما کمک می کند(پاسخ میدهد) و چندین برابر زودتر و راحت تر و با آرامش بیشتر، به خواسته های خود میرسید . و با گذشت زمان، شاهد اتفاقات بی نظیری در زندگی تان خواهید بود.(دریافت می کنید)

همیشه راهی  وجود دارد، آیا باور دارید؟

16 دیدگاه برای “3باور که قانون جذب برای شما نتیجه بدهد.

 1. هستی گفته:

  با دورد فراوان.
  جا داره که این مقاله رو چندین بار بخونم.تا کاملا تو ذهنم بتونم کامل درک کنم.انقدر خوب و عالیه که نمیدونم چه توصیفی ازش داشته باشم.یه مقاله کامل.زنده باشین.

 2. foroogh.safari گفته:

  سلام و خسته نباشید.
  عالی بود بود. خیلی خیلی خوب توضیح داده بودین. من سال 1386 بود که با راز و قانون جذب آشنا شدم ولی توضیحات شما خیلی به دلم نشست ممنونم ازتون. اینکه توضیح داده بودین ما چطور ارتعاش و فرنکاس هستیم عالی بود. هیچ جا اینو نخونده بودم. مرسی مرسی امروز هم یکی از روزهای خوب خداوند بود و ممنونم. انسانهای خوبی مثل شما دنیا رو زیباتر میکنن.
  سربلند و موفق باشین.
  باسپاس.
  فروغ

 3. بهروز گفته:

  سلام خیلی عالی بودممنون میخوام بدونم که ازکائنات درخواست کردن یعنی بگیم من فلان چیز رومیخوام وبه زبان بیاریم بهترعمل میکنه یابگیم من فلان چیزروالان دارم ودرطول روزچندبارارتعاش بفرستیم وچنددقیقه ممنونم

  • مدیر سایت گفته:

   درود بر شما/ شما با احساس داشتن خواسته خودتون در حال فرستادن ارتعاش داشتن آن هستید و به زودی دریافتش خواهید کرد و تنها مانع برای رسیدنش عدم باور شما می باشد که یا در خودآگاه یا در ناخودآگاه موجب آن میشود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image