بایگانی دسته‌ی: سابلیمینال

آیا واقعا پیامهای پنهان مغزیاSubliminal message کار می کنند؟

subliminals message یا پیامهای پنهان مغز(راهنمای استفاده)

سابلیمینال مسیج

پیام های پنهان پیام هایی هستند که خارج از محدوده شنوایی ضمیر خودآگاه قرار دارند طوری که به راحتی از سد ضمیر خودآگاه عبور کرده و در ضمیر ناخودآگاه می نشینند .